Publication HomeTopic: Ấn bản tiếng Việt 


Title (link to summary)NumberDate (released or updated)
Làm Sạch Và Tái Xây Dựng Grand Street Commons 18-09-137VIApr 2018
Bãi rác South Park Đóng góp Ý kiến Phê bình về Tài liệu Pháp lý và Kế hoạch dọn sạch bán phần 15-09-267VINov 2017
UPRIVER DAM NƠI BÙN CÁT BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC - PCB - Dự Án Ðối Phó Chất Nhiễm Ðộc PCB ở - Sông Spokane (Spokane River PCB Contamination Project) 02-09-076VIOct 2017
Tiếp tục làm sạch đất ô nhiễm tại Bắc Everett 16-09-260VIMay 2017
Nhà máy luyện kim Everett - Địa điểm làm sạch vùng đất thấp 16-09-264VIMay 2017
North Boeing Field/Nhà máy điện Georgetown 08-09-064VIMar 2017
Địa Điểm Làm Sạch Whitehead Tyee 17-09-261VIFeb 2017
Sắc Luật Môi Trường của Tiểu Bang và Xác Định Vô Suy Thoái cho Cảng Seattle Bến Tàu 30 17-09-081VIFeb 2017
Cập Nhật Thông Tin Về Địa Điểm Làm Sạch Lower Duwamish 17-09-260VIJan 2017
Sáng kiến Hệ thống Nước Thành thị của tiểu bang Washington Báo Cáo về Thủy lộ Hạ lưu Sông Duwamish 07-01-033VIJan 2017
Chất thải Độc hại trong Nhà “Rác chất đống có ngày thành núi" Household Hazardous Waste-A Little Goes A Long Way (Vietnamese) 05-07-020VIDec 2016
Nghị Định Chấp Thuận Dành Cho Người Mua Lô Bất Động Sản MT. Baker 16-09-085VIOct 2016
Proposal to Remove the Environmental Covenant for Vino Ristorante Italiano Site 15-09-214VINov 2015
Proposal to close Metro Transit South Dearborn Consent Decree & Remove from Ecology’s Hazardous Sites List 15-09-212VIOct 2015
Địa điểm Dọn sạch Xưởng Kim loại Everett 15-09-260VIApr 2015
Làm sạch công viên American Legion: Các bước tiếp theo để làm sạch công 14-09-265VINov 2014
Crowley Marine Services 8th Ave S: Bản Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận và Kế hoạch Công tác Hành động Tạm thời cho Công 14-09-262VIAug 2014
Việc làm sạch được tiếp tục tại Địa Điểm Lò Luyện Kim Everett 14-09-260VIFeb 2014
Port of Seattle Terminal 30 Site: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến 13-09-139VISep 2013
Everett Smelter Cleanup Site: Công việc làm sạch được tiếp tục tại khu vực nhà máy luyện Everett 13-09-135VIJul 2013
Jorgensen Forge: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến 13-09-134VIMay 2013
South Park Landfill Site: Hồ sơ về Sửa đổi Sắc lệnh Đồng thuận và quyết nghị SEPA sẽ có sẵn cho Công chúng duyệt qua và góp ý kiến 13-09-132VIApr 2013
Everett Smelter Site: Công việc xử lý đất ô nhiễm vẫn tiếp tục tại địa điểm 12-09-139VIFeb 2013
Nhiều Công Việc Dọn Dẹp Đất Bắt Đầu 12-09-134VIJul 2012
Kêu gọi ý kiến cho Sắc lệnh đồng thuận và các tài liệu liên hệ - Fox Avenue 12-09-133VIJun 2012
Địa Điểm Dọn Sạch Everett Smelter 11-09-223 VIJun 2012
Kết quả của Bộ Sinh Thái Học Của Washington Về Đất Dioxin 11-09-219VIJun 2012
Frequently Asked Questions - Source Control in the Lower Duwamish Waterway: Upriver Sediment Study 11-09-215VIJun 2012
Mời gọi Công chúng Đóng góp Ý kiến cho Sắc lệnh Đồng Thuận về việc Dọn sạch ở Duwamish Marine Center 11-09-212VIJun 2012
Bộ Môi Sinh tiếp tục dọn sạch ô nhiễm Nhà máy luyện kim Everett 11-09-211VIJun 2012
SeaTac Development Site 11-09-167VIJun 2012
Milton’s Dry Cleaners 11-09-105VIJun 2012
Địa điểm chung cư Lora Lake 10-09-169VIJun 2012
Thâu nhận Ý Kiến về Lệnh Đồng Thuận và Kế hoạch Hợp tác Công cộng cho Địa điểm Boeing Isaacson Thompson (Cơ sở số 2218) Thời kỳ thân nhận ý kiến từ 5 Tháng Ba đến 5 tháng 4, 2010 10-09-167VIJun 2012
Industrial Container Services - WA, LLC 10-09-131VIJun 2012
Các Câu Hỏi Thường Gap - Tiếp Tục Điều Tra Việc Tẩy Dọn Địa Điểm Tiệm Giặt Khô Milton 10-09-106VIJun 2012
Đóng góp ý kiến về Kế hoạch Công tác tạm thời cho Địa điểm chung cư Lora Lake 09-09-189VIJun 2012
Chuẩn bị chống lụt 09-04-038VIJun 2012
Chuẩn bị chống lụt 09-04-035VIJun 2012
Hạ Nguồn Sông Duwamish Ðịa Ðiểm "Superfund": Kiểm Soát Nguồn Ô Nhiễm 04-09-052VIJun 2012
UPRIVER DAM NƠI BÙN CÁT BỊ NHIỄM CHẤT ÐỘC PCB Kế hoạch Chất Nhiễm Ðộc PCB ở Sông 02-09-073viJun 2012