Publications Home


Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

CỐ VẤN VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CỦA WASHINGTON

 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
18-02-024VI August 2018
VÀO XEM NGAY: CỐ VẤN VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CỦA WASHINGTON (SỐ TRANG: 1) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 513KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]Không đọc được? Hãy thử các ứng dụng miễn phí.
TÁC GIẢ Kim Vaughn
SỰ MÔ TẢ Không khí bị ô nhiễm từ khói có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bảng đồ họa Tư Vấn Chất Lượng Không Khí của bang Washington này cung cấp: các khuyến nghị dựa trên sức khỏe cho các mức độ chất lượng không khí được mã hóa màu khác nhau.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Accessibility Options
Persons with hearing loss can call 711 for Washington Relay Service
Persons with a speech disability can call 877-833-6341
MỐI LIÊN LẠC Andrew Wineke at 360-407-6932 or andrew.wineke@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA wildfires, particulate matter, air, health, smoke, air pollution
TRANG MẠNG Washington Air Quality Advisory