Publications Home


Publication Summary

Trang mạng Bộ Môi Sinh đã được thay đổi và có thể gây ra các liên kết đến trang mạng khác bị hỏng.
Xin vui lòng liên hệ chúng tôi về các ấn phẩm và liên kết bị hỏng.

TỰA ÐỀ

Sắc Luật Môi Trường của Tiểu Bang và Xác Định Vô Suy Thoái cho Cảng Seattle Bến Tàu 30

BẢN THẢO Comment on this draft
 
ẤN BẢN SỐ NGÀY ẤN BẢN BẢN
17-09-081VIFebruary 2017
VÀO XEM NGAY: Sắc Luật Môi Trường của Tiểu Bang và Xác Định Vô Suy Thoái cho Cảng Seattle Bến Tàu 30 (SỐ TRANG: 2) (CỠ ĐỘ ẤN BẢN: 967KB)
CHÚ GIẢI: [~|PublicationNote|~]KHÔNG XEM ĐƯỢC?
TÁC GIẢ Sunny Becker
SỰ MÔ TẢ Cảng Seattle Bến Tàu 30 tọa lạc tại: 1901 East Marginal Way South, Seattle, Washington. Đề xuất cho công tác làm sạch hiện chưa được thi công. Bộ Môi Sinh là cơ quan chủ trì Sắc Luật Môi Trường của Tiểu Bang cho công tác làm sạch Bến Tàu 30. Bộ Môi Sinh hiện đang tổ chức giai đoạn góp ý 30 ngày:

Sắc Luật Môi Trường của Tiểu Bang (SEPA), Danh Mục Kiểm Tra và Bản Xác Định Vô Suy Thoái (DNS) cho các công tác làm sạch được đề xuất. Khung thời gian để góp ý sẽ từ 10 tháng 2 đến 13 tháng 3 năm 2017.
MUỐN NHẬN
MỘT BẢN SAO
Nhiệm vụ của Bộ Môi Sinh là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường trong tiểu bang Washington. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, xin nghĩ đến môi trường sinh thái trước khi in ra hoặc muốn nhận bản sao.

Accessibility Options
Persons with hearing loss can call 711 for Washington Relay Service
Persons with a speech disability can call 877-833-6341
MỐI LIÊN LẠC Sunny Becker at 425-649-7187 or Sunny.becker@ecy.wa.gov
TỪ KHÓA Port of Seattle, Terminal 30, State Envioronmental Policy Act (SEPA), MTCA
TRANG MẠNG Port of Seattle Terminal 30 Cleanup Website
ĐỊA ĐIỂM DỌN SẠCH Cleanup Site ID: 4394

ĐỊA ĐIỂN CƠ SỞ Facility Site ID: 2055

CÁC ẤN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỰA ÐỀ:

Port of Seattle Terminal 30 State Environmental Policy Act and Determination of Non-Significance

Determinación de Impacto Insignificante de la Ley Estatal de Política Ambiental del Terminal 30 del Puerto de Seattle

西雅圖(Seattle)水運局30號港口清理工作 環境政策法案程序的無重要環境損害影響決定